Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A pápai szolgálat, alterego Jézus

2008.07.29

 

 A Pápa miért a hatalom és gazdagság megtestesítője? Miért hejezi magát minden nemzet fölé?

" A zsinat célkitűzései:

 
- A megtámadott hitigazságok preciz megfogalmazása, megvédése.
---("A szombat van az emberért, és nem az ember a szombatért"- mit kell ezen,
és egyéb tanításokon precízzé tenni, és megvédeni? Minden hasonlat ferdítése
a tanításnak! A fordítás viszont hagy kívánnivalót maga után! Pl.:
1. Jel 14,10
Az is iszik az Isten haragjának borából, a mely elegyítetlenül
töltetett az ő haragjának poharába: és kínoztatik tűzzel és kénkővel
a szent angyalok előtt és a Bárány előtt;
-itt az elegyítetlen töményet jelent.)
 
 
 
 
 
 
 
 
- A pápai hatalom további erősítése és a minél centralizáltabb egyházkormányzat
kialakítása.

      -A pápaság nemzetek feletti tekintélyének hangsúlyozása."

Miért a katolikus egyház rendelkezik ezen a földön a leghatalmasabb vagyonnal? Jézus ezt kérte a tanítványaitól: Törekedjetek a gazdagságra, gyűjtsetek aranyat, legyen drága kasmír ruhátok abból is 2x2, és kéregessetek a szegényektől, és szólíttassátok magatokat ATYÁNAK?

 

Lukács 14,33. 
Ezenképen azért valaki közületek búcsút nem vesz minden javaitól, nem lehet az én tanítványom.

   A Pápa miért koronáz(ott) kirájokat és császárokat? Jézus mejik tanítása alapján tették ezt?

 

  Lk 4,6
És monda néki az ördög: Néked adom mindezt a hatalmat és ezeknek
dicsőségét; mert nékem adatott, és annak adom, akinek akarom;

Ezek alapján a kirájokat koronázó papok -a bíborosok és érsekek is azok-, a Sátánt szolgálták, annak hatalmával éltek!

István kiráj megpróbálta és kiírtott egy ősi kúltúrát! Nem az a probléma hogy államot alapított, hanem az hogy  ezt a kereszténység  zászlaja alatt tette meg! Megkáromolva Jézus üzenetét, Istent és  küldöttét! Az egyház, mint hivatal felállításával államvallást hozott létre, mej nem Jézust, hanem István kirájt szolgálta!

Január 1. - I. (Szent) István királlyá koronázása és kultusza

 1000. december 25-én vagy 1001. január 1-jén (mivel a középkorban) az évkezdet nemcsak január 1-jére eshetett, ezért az időpont bizonytalan) a 997-től fejedelemként uralkodó Árpád-házi Istvánt Magyarország királyává koronázták a II. Szilveszter pápa által küldött koronával.

István - pogány nevén Vajk - minden valószínűséggel 975-ben született Esztergomban, Géza fejedelem fiaként. Géza nyugati irányú politikája révén 996-ban István feleségül vette a bajor herceg lányát, Gizellát. Géza 997-ben bekövetkezett halála után István lett a fejedelem, de hatalma ekkor még csak az ország középső és északi részére terjedt ki. Fejedelmi hatalmával szemben mind a pogány szokásokat követő rokonsága (Koppány), mind az egyes törzsi államok (erdélyi Gyula, Ajtony) felléptek. István válaszút előtt állt, s ő a kereszténység és a kíméletlen harc mellett döntött, hogy egy erős, egységes, az európai mintáknak megfelelő keresztény államot szervezzen.

István király kétségtelenül a magyar történelem egyik meghatározó egyénisége volt. Nevéhez fűződik a keresztény magyar királyság, a tulajdonképpeni Magyarország megalapítása, első törvényeinek kibocsátása és nem utolsósorban az egyházszervezet megteremtése. István királysága a legtekintélyesebb és valószínűleg a legerősebb államalakulat volt mindazok között, amelyek a X.-XI. század fordulója környékén létesültek Közép- és Észak-Európában. Műve azt jelentette, hogy Magyarország véglegesen és visszavonhatatlanul a keresztény Európa része lett.

 Istvánt a nehézségek és a sorscsapások nem térítették el a vállalt úttól. Ha kellett, a saját rokonsága ellen is kíméletlenül fellépett, hogy az egységes, keresztény államot fenntartsa, ha kellett, a külső támadástól védte meg. Amikor 1031-ben Imre fia meghalt, fő gondja a megfelelő utód kiválasztás volt. István király 1038. augusztus 15-én halt meg, a legelfogadottabb nézet szerint ekkor 63 éves volt. Negyvenegy évig uralkodott. Erős és szilárd államot hagyott az utódjára.   István király halála után 45 évvel, 1083. augusztus 20-án I. (Szent) László király elérte, hogy István királyt, fiát, Imre herceget, Gellért püspököt és két zombori remetét, Andrást és Benedeket szentté avatták. Az új szentek kultusza mind bel-, mind külföldön elterjedt.

Forrás: Mitták Ferenc: 1000 év krónikája

'' István válaszút előtt állt, s ő a kereszténység és a kíméletlen harc mellett döntött", '' Nevéhez fűződik a keresztény magyar királyság, ...és nem utolsósorban az egyházszervezet megteremtése"

 

  Mt 6,24
Senki sem szolgálhat két úrnak. Mert vagy az egyiket gyűlöli és a
másikat szereti; vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat
megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a Mammonnak.
 

István kiráj megpróbálta és kiírtott egy ősi kúltúrát! Nem az a probléma hogy államot alapított, hanem az hogy  ezt a kereszténység  zászlaja alatt tette meg! Megkáromolva Jézus üzenetét, Istent és  küldöttét! Az egyház, mint hivatal felállításával államvallást hozott létre, mej nem Jézust, hanem István kirájt szolgálta!

    A Pápa tiltja a kondom használatát és a nők pappá szentelését. Kérdésem: miért ellenezné az Isten a kondom használatát? Talán paráznaságot követnek el vele? Ugye nem kell ahhoz  kondom, hogy valaki paráználkodjék? Íme:  

Máté  5,28

Én pedig azt mondom néktek, hogy valaki asszonyra tekint

gonosz  kívánságnak okáért, immár paráználkodott azzal az

ő szívében.

Vagy megölnek vele valakit? Vagy Jézus mejik tanításában szól ennek használata ellen? A 10 parancsolat mejik pontja tiltja?

 

  A pápa mióta tévedhetetlen? Péter apostol 3x tagadta meg Jézust! :

A dogma kimondja: Istentől kinyilatkoztatott tanítás : "Amikor a római pápa Szent Péter székéből ("ex cathedra") szól, azaz mikor az összes keresztények pásztorának és tanítójának tisztében jár el és legfőbb apostoli tekintélye erejében hitre vagy erkölcsre vonatkozó tanítást az egész egyházra kötelezőleg mond ki, azzal a tévedhetetlenséggel rendelkezik, amelyet az isteni Megváltó a hitre és erkölcsre vonatkozó dolgok eldöntésében adott az ő egyházának; és ezért a pápa döntései a maguk erejében és nem az egyház beleegyezése következtében megváltoztathatatlanok."   


 Benedek pápa: nem a zsidóság gyilkolta meg Jézust:

 

XVI. Benedek pápa arra a megállapításra jutott, hogy nem a zsidó nép, hanem a templomi arisztokrácia és a lázadó Barabás támogatói felelősek a keresztre feszítésért. A katolikus vezető szerint Jézus halála nem büntetésből történt, hanem a megváltást szolgálta, kiomlott vére pedig nem bosszúért, hanem megbékélésért kiált.
A pápa részletes, személyes tanulmányt írt, melyben visszautasította azt a vélekedést, hogy a zsidók kollektíven felelősek Jézus haláláért. A jövő héten megjelenésre kerülő könyvében azt fejtette ki, hogy a templomi arisztokrácia és a lázadó Barabás támogatói felelősek a keresztre feszítésért. A katolikus egyházfő elutasította a János evangéliumban olvasható kijelentés több évszázadon keresztül tartó félreértelmezését, miszerint a zsidók követelték Barabás szabadon bocsátását és Jézus kivégzését, a pápa felteszi a kérdést: „hogyan tudott az egész nép ebben a pillanatban mind jelen lenni és egy emberként Jézus halálát követelni?”
 

 

 Ki hatalmazta fel, hogy egy apostol leírását, aki Jelen volt Jézus sorsdöntő pillanataiban, megkérdőjelezze?

János 19,
12
Ettől fogva Pilátus azon volt, hogy elbocsássa őt, de a zsidók azt kiáltozták: ,,Ha elbocsátod őt, nem vagy a császár barátja."

20 Ezt a feliratot sok zsidó olvasta, mert az a hely, ahol Jézust negfeszítették, közel volt a városhoz.

Tehát szó nincs arról, hogy az összes zsidó ott lett volna!
 

 

Precedens értékű, nagy előrelépés

A zsidók kollektív bűnösségéről szóló felfogást, ami hosszú évszázadokon keresztül mérgezte a két hit közti viszonyt, a római katolikus egyház 1965-ben a második vatikáni zsinaton elvetette. Az azonban precedens értékű, hogy egy pápa cáfolta meg az elképzelést ilyen részletes, teológiai megközelítésből. Különösen nagy jelentőségű ez egy német származású pápa tollából, aki többször került a zsidó-katolikus viszony miatt reflektorfénybe. „Ez egy nagy előrelépés. Ez az antiszemitizmus évszázados teológiai állításainak személyes elvetése” – fejtette ki Elan Steinberg, az Amerikai Holokauszt Túlélők Egyesületének alelnöke a Reutersnek.
  XVI. Benedek zsidó vezetőkkel a judaizmus egyik legszentebb helyén, a jeruzsálemi Siratófalnál imádkozik.

„Jézus vére megbékélésért kiált”

Benedek a Názáreti Jézus című könyve második kötetének kivonatából készült elemzést szerdán adta ki a Vatikán kiadója. Az első kötetet négy évvel ezelőtt adták ki. A Jézus életének utolsó szakaszával, halálával és a keresztény hit szempontjából központi jelentőségű feltámadásával foglalkozó második kötet március 10-én várható. A pápa más olyan szakaszt is kiemelt az evangéliumokból, amit gyakran alkalmaztak a zsidók ellen. Máté leírja, amint a tömeg azt mondja: „vére rajtunk és az utódainkon.” Benedek leírja, hogy Jézus halála nem büntetésből történt, hanem a megváltást szolgálta. „Kiomlott vére nem bosszúért és büntetésért, hanem megbékélésért kiált” – írja.

 

" Az antikrisztus a világosság anygyalának öltözve akar megtéveszteni titeket"!

Vatikán államnak érdekeltségei vannak különböző – nagyrészt olaszországi – bankokban, illetve földtulajdonokban. Jövedelmeit egyéb forrásokból is kiegészíti: egyházi adók, adományok, kegytárgyárusítás, bélyegkibocsátás, idegenforgalom stb. 1931-ben indult rádióadója, (Radio Vaticana) valamint önálló újságja (L'Osservatore Romano) és televízióadója ([1]) is van.

 

Vatikán 80 éves (+ a Vatikáni Múzeumok honlapja, Novecento 9.)

2009.02.10. 15:15 mbemba

 

A Lateráni egyezmény következtében 1929. február 11-én létrejött Vatikán, mint önálló állam.

Emlékeztem, hogy a Tolnai Világlexikonunkat 1930-ban adták ki, kíváncsi voltam mit írtak egy évre az esemény után: ,,az olasz királyság és a pápai udvar közt létrejött egyezmény értelmében megszűnt a pápák 1870 óta tartott önkéntes fogsága, megoldást nyert a római kérdés, a Vatikán környéke, az úgynevezett Borgo egy része Vatikán város néven a pápa szuverenitása alatt álló önálló állam lett.” Az idézet ma is megáll a lábán.
 
A vatikáni zászló
De hogy miért voltak fogságban a pápák? Mert, mikor létrejött az olasz egység, akkor a királyi csapatok bevonultak Rómába és az új helyzetet a pápa nem akarta elfogadni. Így egy állandó kóros góc maradt az olasz állam közepén, melyet meggyógyítani nem tudott semmilyen színezetű, ihletésű kormány. Mussolini, aki ekkor (1929-re gondolok) már túl volt jónéhány az olasz állam és saját presztízsét növelő elsősorban nemzetközi megegyezésen, ezt a megegyezést is nyélbe ütötte.
 
A Lateráni egyezmény nem csak Vatikán állam létrejöttét állapította meg. A felek a következő ügyekben egyeztek meg: az olasz állam a katolikus vallást államvallásnak fogadja el; az olasz iskolákban a hittan oktatása kötelező; az olasz állam köteles kártérítést fizetni Vatikánnak azokért a károkért, amelyeket elszenvedett a megelőző mintegy 50 évben (például az Itáliában lévő pápai birtokokért). Az egyházi emberek különböző jogokat kaptak, mint például mentességet a katonai szolgálat alól. Vatikán azt vállalta, hogy elfogadja a polgári házasságot is, mint teljes értékű házasságot.
 
A szerződés azóta érvényben van, bár kisebb módosítások történtek: ma már például nem kötelező a katolikus hitelvek oktatása. Egyszer volt csak hogy vitatták a megegyezés érvényességét: erre a világháború után került sor, amikor majdnem természetes volt, hogy a baloldali pártok a Mussolini által kötött szerződések hitelét kétségbe vonták.
 
Az enklávé állami léte sok érdekes kérdést vet fel, sok érdekes választ ad. Ami elsőre eszembe jutott: Kihez tartozik a Szent Péter tér? Nos, a világhíres tér vatikáni terület, azonban a rend fenntartása az olasz Polizia feladata. Amúgy Vatikán a világ legkisebb területű állama, mindössze 0,44 km². Az állampolgárság a Vatikánban és Rómában élő bíborosoknak jár, illetve a tartósan Vatikánban élőknek; a Pápa az, aki dönt abban az ügyben, hogy az illető hozzátartozói megkapják-e az állampolgárságot. Egyébként, most (2008 októberi adat) Vatikánt 791-en lakják, akik közül 563-an vatikáninak vallhatja magát.
 
Az ország költségvetésének bevételi oldalán nemzetközi befektetések vannak (ennek nem sikerült jobban utánanézni), a felek támogatása, illetve komoly tételt jelent a turizmusból származó bevétel is. Az utóbbi tétel esetén érdemes a felbecsülhetetlenül értékes műkincstömegre gondolni, amelyik ezen a területen van. Érdemes tudni azt is, hogy a világ egyetlen országa, amelyik teljes egészében az UNESCO-világörökség része (a vonal alatt a Musei Vaticani kincseit is megnézheted, például a Sixtusi-kápolnát). Visszatérve a bevételekre: vannak névtelen adományok is. Egy ilyen volt a 2007-es bevételek között egy 14 309 300 dolláros összeg. És ha már szó volt anyagiakról: Vatikán rendelkezik a pénzkiadás jogával is: az Európai Unió 670 millió euróra adott engedélyt. Ennek mindenekelőtt numizmatikai értéke van, miképpen a vatikáni bélyegek is inkább a gyűjtőket hozzák lázba.
 
Vatikán a fenntartója és kezelője nagyhírű római kórházaknak: Bambino Gesù (gyermekkórház), Policlinico Gemelli. Egyetemet (Università Gregoriana) is tart fenn az egyházi állam. Vatikánoz tartoznak a Róma mellett Castel Gandolfóban lévő pápai villák is.
 
Vatikánnak 2008. november 4-én kétoldalú diplomáciai kapcsolata 177 országgal volt. A legtöbb kapcsolattal – szám szerint 90-el – II. János Pál alatt gyarapodott Vatikán. XVI. Benedek alatt három ilyen jellegű kapcsolat létesült. Ezek az országok: Montenegró, Egyesült Arab Emirátusok és Botswana. Izraellel való kapcsolata megérne egy misét, de most ezzel nem szolgálunk.
 
     Vajon ki a fenevad?

 

 

  Jel 13,16
Azt is teszi mindenkivel, kicsinyekkel és nagyokkal, gazdagokkal és
szegényekkel, szabadokkal és szolgákkal, hogy az ő jobb kezökre
vagy a homlokukra bélyeget tegyenek;
  Jel 13,17
És hogy senki se vehessen, se el ne adhasson semmit, hanem csak
akin a fenevad bélyege van, vagy neve, vagy nevének száma.

 

  Jel 13,18
Itt van a bölcseség. A kinek értelme van, számlálja meg a fenevad
számát; mert emberi szám: és annak száma hatszázhatvanhat.

 

 

 Pecsét és béjeg:

 

a-halaszgyuru-a-papa-pecsetje..jpg

 

     Annak száma 666! Hogy jön ez ki?

 

 

  Jel 13,18
Itt van a bölcseség. Akinek értelme van, számlálja meg a fenevad
számát; mert emberi szám: és annak száma hatszázhatvanhat.

 

 

20110430-nevenek-szama-romai-szammal-1.jpg

 

 

 

2013. február 17., vasárnap

Letartóztatását megelőzendő a Pápa marad a Vatikánban, de a botrányt nem állítja meg a mentessége sem !

 
 
A Reuters frissen kiadott jelentésében, vatikáni tisztviselők szerint Joseph Ratzinger a Vatikán örökös lakója marad lemondása után. 

 
"További jelenléte a Vatikánban szükségszerű, máskülönben teljesen védtelen marad..." 
 
Mindez lehetővé teszi, hogy ne folyhasson ellene semmiféle eljárás és vizsgálat az egyház által folytatott szexuális és gazdasági bűncselekmények ügyében, melyek botránya ennek ellenére tovább tagad és feltehetően nem áll meg a vihar a Vatikán falainál. 

Főleg úgy nem, hogy megérkezett a hivatalos diplomáciai jegyzék a brüsszeli Nemzetközi Törvényszéktől, mely az egyházi bűncselekményeket vizsgálja (ITCCS)

Még a végén tényleg igazzá válik a Malakiás -püspök próféta által írt "a Vatikánt érő számos megpróbáltatás", melynek végén az egész darabjaira hullik....

Előzmények: 1. RÉSZ 

Joseph Ratzinger pápa történelmileg példátlan lemondását az magyarázza, hogy az Európai szervezetek közelgő fellépésével nézett szembe, mely elfogatóparancs kiadását rendeli el Ratzinger ellen, és a Vatikán vagyonára nyilvános zálogjog bejegyzését Húsvétkor.

 

Az ITCCS Központi Hivatala kénytelen Benedek pápa hirtelen lemondása okán a következő részleteket nyilvánosságra hozni:

1. 2013 február 1-én az általunk csatolt bizonyítékok alapján (itccs.org), hivatalunk megállapodást kötött az európai nemzet képviselőivel és bíróságával, hogy elfogató parancsot foganatosítsanak Joseph Ratzinger, másnéven Benedek pápával szemben, az emberiség ellen elkövetett bűncselekmények és bűnügyi összeesküvésekben való részvétele miatt.

2. Ez az elfogatóparancs kézbesítve lesz Rómába a "Szentszék" részére 2013 február 15-én.
Ez lehetővé teszi Ratzinger őrizetbe vételét mint bűncselekmény gyanúsítottját a városállam saját felségterületén.


3. Az említett nemzetek kormányai által kiadott diplomáciai jegyzék a Vatikán Államtitkára, Tarcisio Bertone bíboros részére lett átadva 2013 február 4-én hétfőn, tájékoztatva Bertonét a közelgő elfogatóparancsról, és felkérte hivatalát, hogy ennek tegyenek eleget.
Válasz nem érkezett a jegyzékre sem Bertone bíborostól, sem hivatalától;
de hat nappal később Benedek pápa lemondott.


4. A törvényszék és az említett nemzetek közti megállapodás egy második rendelkezést is tartalmazott kereskedelmi zálogjog bejegyzésére ezen nemzetek bíróságai által a Római Katolikus Egyház ingatlanaira és vagyonára 2013 március 31-ével kezdődő Húsvétkor. Ez a zálogjog csatolva lett a közös és globális  "Húsvéti helyreállítási kampányhoz", amely a Katolikus egyház tulajdonait a polgárok részére lefoglalja mint közvagyont a nemzetközi jog és a Nemzetközi Büntetőbíróság Római alapokmánya alapján.

5. Ez a határozata a törvényszéknek és az említett nemzetek kormányainak, hogy folytassák le Joseph Ratzinger letartóztatását, aki Római pápai hivatalával együtt felelős az emberiség ellen elkövetett bűncselekményekért és bűnözői összeesküvésért.

6. Ez a döntésünk a továbbiakban, valamint a vádirat és Joseph Ratzinger letartóztatása a pápa utódjára ugyanazon kötelezettségekkel jár, így érvényesíteni kell a kereskedelmi zálogjogokat és a  "Húsvéti helyreállítási kampányt" a Római Katolikus egyházzal szemben a tervek szerint.

Zárásként a Törvényszék elismeri, hogy Benedek pápa Vatikáni Bankkal kapcsolatos bűncselekményekben való bűnrészessége volt az, mely a legmagasabb vatikáni tisztviselők részéről kényszerítette őt lemondásra.

Forrásaink szerint  Tarcisio Bertone államtitkár kérte  Joseph Ratzingert az azonnali lemondásra, és a közvetlen válaszra az elfogatóparancsra vonatkozó diplomáciai jegyzékre, melyet az említett nemzetek kormányai adtak ki a részére.


Felhívunk minden polgárt és kormányt, hogy segítsék erőfeszítéseinket, hogy jogilag és közvetlenül függesszék fel a Vatikán nevű vállalatot, és letartóztatni mindazon tisztviselőt és papot, akik bűnrészesek emberiség ellen elkövetett bűntettekben és a folyamatban lévő bűnügyi összeesküvésekben, a gyermekek kínzása és az emberkereskedelem megszüntetésére. 

További értesítéseket a  "Húsvéti helyreállítási kampányról" hivatalunk ezen a héten tesz közzé.

Kiadta a Brüsszeli Központi Hivatal
2013 február 13-án
12:00 GMT

Előzmények: 2. RÉSZ 

A Nemzetközi Törvényszék felhívja Napolitanot, hogy "ne játsszon össze a bűnözőkkel", és jelentse be a globális kampányt a Vatikán tulajdonainak lefoglalására és indítson vizsgálatot az emberi jogokról Olaszországban.
Benedek pápa, Joseph Ratzinger már leegyeztetett egy találkozót az olasz köztársasági elnökkel  Giorgio Napolitanoval február 23-ára, szombatra, hogy megvitassák védelmének biztosítását és a vizsgálattól való mentességét az olasz kormány által, egy olasz médiaforrás szerint.

Ratzinger a találkozót látszólag azután kérte, miután a Vatikán megkapta az Európai kormány nem nyilvános diplomáciai jegyzékét február 4-én, mely a Ratzinger elleni elfogatóparancs kiadásáról szól, aki egy héttel később lemondott a pápaságról.

Válaszképp a február 23-i találkozóra, az  Állami és Egyházi Bűnügyeket Vizsgáló Nemzetközi Törvényszék (ITCCS), területi titkárán Kevin Annett-en keresztül írt Napolitano elnöknek, kérve őt, ne segítse Ratzingert abban, hogy elkerülhesse az igazságszolgáltatást.

 
 Az ITCCS levele  itt olvasható: 

Nyílt levél és felhívás  Giorgio Napolitano köztársasági elnökhöz az olaszországi  Kevin D. Annett, a  Állami és Egyházi Bűnügyeket Vizsgáló Nemzetközi Törvényszék titkárától.

14 February, 2013
Al Presdente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano
Presidenza della Repubblica
c/o Palazzo del Quirinale
00187 Roma
Italia 

Tisztelt Napolitano elnök úr,

Törvényszékünk és számtalan lelkiismeretes ember, és az egyház több millió áldozata nevében fellebbezéssel élek az Ön és Joseph Ratzinger közelgő találkozójával kapcsolatban, aki mint Benedek pápa, a Római Egyház vezetője fog hamarosan nyugdíjba vonulni.

Úgy véljük, azon nyomás következtében mondott le hivataláról, mert bebizonyosodott bűnrészessége az egyháza által eltitkolt gyermekkereskedelemben, és más emberiség elleni bűncselekményekben, ezért Joseph Ratzinger az olasz kormány segítségét és védelmének biztosítását, valamint mentességet kért a büntetőeljárás alól.

Nem kell önt emlékeztetnem elnök úr, hogy a nemzetközi jog értelmében, melyeket Olaszország is ratifikált, önnek és az ön kormányának tilos segítséget nyújtania olyanoknak, mint Joseph Ratzinger, aki támogatott és bíztatott másokat olyan bűnügyekben, ahol elrendelték püspökök és bíborosok védelmét Amerikában és máshol is, hogy megvédjék őket a papság körében gyerekek ellen elkövetett nemi erőszakkal kapcsolatosan ismertté vált ügyekben. 

Az ön kötelezettségét nem teszi semmissé a Vatikánnal kötött Lateráni Szerződés, illetve nem teszi semmissé a magasabb erkölcsi és nemzetközi jogszabályokat, mely megkövetelné, hogy bármiféle védelmet vagy mentességet nyújtson Joseph Ratzinger személyére vonatkozóan, főleg azután, hogy elhagyta a pápai hivatalt. 

Szükséges, hogy Ön tiszteletben tartsa a nemzetközi jogot, és hogy ne játsszon össze Joseph Ratzingerrel még inkább igaznak kell lennie, figyelembe véve azon bűncselekmények nagyságát, mely szerint a Vatikán és legmagasabb tisztviselői egyértelműen bűnösök a  Törvényszékünk és más csoportok által összegyűjtött bizonyítékok alapján, és amelyeket számos kormány elismert.

Egyedül Kanadában a Római Katolikus Egyház és a vatikáni ügynökségek bűnösnek találtattak 50.000 bennszülött gyermek ellen elkövetett népirtás és gyilkosság vádjában a Jezsuiták által létrehozott indián bentlakásos iskolai rendszerben, amely 1996-ig működött.

Írországban több mint 10.000 nő szenvedett és használta ki őket a Katolikusok által működtetett Magdalena mosoda, ahol nagyon sokan haltak meg. Hasonlóan egyházi fenntartású intézmény a világ minden táján óriási számban okozta emberek halálát, betegségeket és gyermekek millióinak tönkretételét. És mégis, az egyházat még sosem vonták felelősségre illetve büntetőeljárás alá e halálesetek és nemzetek vagyonainak ellopása miatt.

A legújabb Európai kormány és egy sereg ügyvéd általi kezdeményezéssel kapcsolatban, hogy Joseph Ratzingert és más egyházi tisztviselőket bíróság elé állítsanak ezekért a bűncselekményekért, úgy érezzük, hogy elvárható az Ön közreműködése, vagy egyetértése az arra vonatkozó kísérletben, hogy elkerülje az igazságosság akadályoztatását, vagy azt késleltesse, nehogy esetleg Ön is egy bűncselekmény részesévé váljon.

A törvényszék és számtalan ember nevében, akik szólni nem tudnak kérem, hogy álljon a törvényesség és az emberiség oldalára, és ne nyújtson támogatást és védelmet Joseph Ratzingernek és társainak azon erőfeszítéseikben, hogy elkerüljék a felelősségre vonást a bizonyított bűncselekményekben.

Várom válaszát, és hogy több mindent is megvitathassak Önnel, amikor májusban ellátogatok az Ön országába egy emberi jogi küldöttséggel, hogy közelebbről is megvizsgáljuk az ügyet.

Üdvözlettel,

Kevin D. Annett 

Titkár,  Állami és Egyházi Bűnügyeket Vizsgáló Nemzetközi Törvényszék
Központi iroda, Brüsszel
 
 
 
Válaszul a dokumentált bűncselekményekre a gyermekkínzásra, emberkereskedelemre és népirtásra vonatkozóan melyek Benedek pápához és vatikáni tisztviselőkhöz köthetők, az ITCCS támogatni fogja a 2013 március 24-ével és 31-ével kezdődő Húsvét hetében elkövetkező tüntetéseket és a római katolikus egyház és hivatalainak elfoglalását folyamatosan meghatározatlan ideig.

Ezek az akciók fogják kísérni a jogi erőfeszítéseket annak érdekében, hogy Joseph Ratzinger és más vatikáni tisztviselők eljárás alá kerüljenek bizonyítottan emberiség ellen elkövetett bűncselekményeikért és bűnözői összeesküvésért.

A "Húsvéti helyreállítási kampány" megragadja az egyház vagyonát, és megakadályozza azoknak a  gyermekeket megerőszakoló papok általi használatát, akiket a katolikus kánonjog megvédett. A polgároknak joguk van ahhoz, hogy megvédjék közösségeiket és gyermekeiket, amikor a hatóságok ezt megtagadják a nemzetközi jogra hivatkozva.

Kevin Annett és az ITCCS Központi Hivatalának egy hivatalos küldöttsége összehívott egy emberi jogi vizsgálatot Rómában a 2013 május 13-ával kezdődő hétre, hogy megfontolja a további lépéseket a Vatikán és az új pápa ellen az emberiség ellen elkövetett bűncselekmények és az igazságszolgáltatás akadályozása miatt.

Kevin Annett és delegációja együtt fog működni több olaszországi szervezettel ebben a vizsgálatban. 2009-ben és 2010-ben számos helyen tartottak gyűléseket a Vatikánon kívül, és találkoztak média és emberi jogi csoportokkal szerte Olaszországban, hogy felszámolják a Vatikánt, mely több mint 50.000 kanadai gyermek haláláért is felelős.
 
 
Forrás: 
 

 

 

Megtaláltam Cion bölcseinek jegyzőkönyvében a Pápával kapcsolatos TERVÜKET, idézem:

"Régtől fogva azon vagyunk, hogy lerontsuk a gój papság tekintélyét s így meghiúsítsuk földi küldetését, amely ezekben a napokban még nagy akadályt jelenthet számunkra.
A nem zsidó papságnak a világ népeire gyakorolt befolyása napról-napra csökken.
Mindenütt kihirdették a lelkiismeret szabadságát, úgyhogy most már csak évek választanak el bennünket a keresztény vallás teljes összeomlásának. pillanatától.
Ami a többi vallást illeti, azokkal még könnyebb dolgunk lesz, de korai volna erről most beszélni. A PAPI URALMAT és a papokat olyan SZŰK KORLÁTOK KÖZÉ fogjuk szorítani, hogy befolyásuk olyan arányban csökkenjen, ahogy azelőtt növekedett. Ha majd elérkezik a PÁPAI UDVAR VÉGLEGES ELPUSZTÍTÁSÁNAK IDEJE, egy láthatatlan kéz ujja a Vatikán felé fogja irányítani a nemzeteket.
Ha azonban a NEMZETEK RÁVETIK MAGUKAT, MI MAJD A PÁPA VÉDELMEZŐNEK KÉPÉBEN LÉPÜNK FEL, mintha elejét akarnánk venni a vérontásnak. Ezzel az ürüggyel be fogunk nyomulni a pápai udvar legbelsejébe és nem fogjuk elhagyni mindaddig, amíg teljesen meg nem törtük a pápaság hatalmát.
A ZSIDÓK KIRÁLYA LESZ A VILÁG IGAZI PÁPÁJA, EGY NEMZETKÖZI EGYHÁZ PÁTRIÁRKÁJA.

Idézet CBJ. 17. jegyzőkönyvéből

http://vilaghelyzete.blogspot.hu/2013/02/letartoztatasat-megelozendo-papa-marad.html

 

 

 Amit titokban tart a Vatikán évszázadok óta

2013. február 15., péntek, 10:08 • Utolsó frissítés: 2013. február 15., péntek, 10:23
Szerző: Rác András


Címkék: Vatikán; Dan Brown; Da Vinci kód; Mussolini; Angyalok és démonok;

A vatikáni titkos levéltárban sok ezer méter hosszú az a polcrendszer, amin titkos dokumentumokat tartanak. 1300 éve épül az archívum, bőven akadnak megfejtendő rejtvények.

 

A titkot mérföldben is mérhetik. A Vatikán titkos levéltárában, a Secretumban 52 mérföld, vagyis 83,7 kilométer hosszú azon könyvek sora, amely polcokon és szekrényeken keresztül kanyarog. Roppant mennyiségű elrejtett ismeret, titkos levelezés uralkodókkal, bizalmas jogi anyagok. Töredékük sem hagyhatta el az archívumot eddig.

Korábbi cikkek a Vatikán titkos oldaláról:

Pápa a kádba' - szexi lubickolás a Vatikánban

Sötét titok nyugszik a Vatikán alatt

A 8. évszázad óta felhalmozott írásanyag tökéletesen láthatatlan maradt addig, amíg 2009-ben a belga Paul Van den Heuvel, a VdH Books alapítója és tulajdonosa nem publikálta a történelem első beszámolóját a Secretumról. Persze ő is csak éppenhogy megkapargathatta a felszínt, de ez is elegendő volt a Vatikán titkos archívuma című, keménykötéses, gazdagon illusztrált kötethez.

Fotó: VdH Books

Úgy tűnhet, hogy a kiadvány megtörte a jeget. 2012-ben egy kiállítás követte, ahová a gyűjtemény 3 kötetét és néhány izgalmas levelet vittek el. A Lux in Arcana, vagyis Fény vetődik a titokra kiállításon a középkori és koraújkori Európa pikáns üzeneteiből is kiteregettek néhányat. A látogatók elolvashatták azt a levelet, amit 83 angol nemesember írt a pápának, kérvén, sürgetvén, hogy VIII. Henrik Aragóniai Katalinnal kötött házasságát bontsa fel. Az aláírók nevei mellett a nemesi pecsétek is szerepelnek.

Megtalálhatták azt a levelezést is, amit Krisztina svéd királynő folytatott az 1600-as évek közepén a Vatikánnal. Krisztina lemondott a trónjáról, egyúttal a lutheránus hitről áttért a katolikusra és Rómába költözött. Amúgy hermafroditaként emlegették, de minimum leszbikusként. Hírhedten férfias megjelenésével és női ágyasaival adott pletykatémát Európának.

Botrányos élete ellenére Rómában éppen annak az épületnek az egyik szárnyát kapta meg rezidenciaként, ahol ma a Secretumot őrzik. Költözés és áttérés után még legalább egy politikai gyilkosság belefért az életébe, amikor megölette azt a francia márkit, aki elfecsegte, hogy a nápolyi királyságot alkudta ki friss és hű katolikusként. Amikor ő maga is meghalt, egyetlen nőként helyezték nyugalomra a Szent Péter-bazilikában.

Fotó: VdH Books

A publikussá tett anyagok között szerepelt még Luther kiátkozásának dokumentuma, levelezés Lincoln elnökkel, sőt, a kanadai ojibwe indiánok levele XIII. Leó pápához is nyilvános.

Amiből viszont egy betűt sem láthatunk, az a fasiszta hatalomátvételt követő évek dokumentációja. Az 1922-t követő esztendők amnéziáját az elmúlt 3 év 3 különleges eseménye  teszi gyanússá. Ebből az első kettőt, a könyvet és a kiállítást már érintettük. A harmadik az a gyanú, amit az angolszász sajtó szellőztetett meg, miszerint a pápai államnak vagyonokkal udvarolt Mussolini.

A Guardian brit napilap szerint a londoni belvárosban luxus ingatlanok kerültek a Vatikán tulajdonába többek között a királyi rezidencia közelében a St James tér 30, vagy a New Bond utca 168. A londoni ingatlanok a 2008-as válság előtt fél milliárd fontot értek, de ezen túl még svájci és párizsi ingatlanokkal is rendelkezett a pápai állam.

A méretes portfolió úgy állhatott össze, hogy Mussolini az 1929-es Lateráni Szerződésben kárpótolta a Szentszéket azon birtokokért, amelyeket még 1860-as években, az egységes Olasz Királyság létrejöttekor veszített el.

S hogy az összeesküvés elmélet rajongóinak is dobjunk egy csontot: e Lateráni Szerződést ugyanúgy február 11-én írták alá, mint ahogy 2013 február 11-én jelentette be lemondását XVI. Benedek pápa.

Fotó: VdH Books

A konspirációs teóriák munkásai azonban nem feltétlen érnek rá, hiszen leköti őket Dan Brown regényvilága. És ezt a Vatikán is tudja. A 2009-es könyv megjelenése és a 2012-es kiállítás éppen a Da Vinci kód és az Angyalok és démonok krimivilágára válaszolt, vagyis azt üzente a rajongó olvasóknak, hogy a Szentszéknek nincsenek rejtegetni való titkai. Az 52 mérföldnyi titok azonban csak néhány levéllel és 3 kötettel került közelebb a nyilvánossághoz.